D.ROMUALDO BENTÍN E AS TORRES DA BARCA

O actual Santuario da Barca , orixinalmente non tiña as torres que agora podemos ver. Foi no ano 1958 cando se contrata a construción das mesmas.

O Santuario da Barca , ainda sen torres


As torres recén estreadas, nunha foto de Ramón Caamaño datada no 04.09.1959


Hoxe queremos compartir con vós unha fotografía de Caamaño que nos chega a través de Chete Pose e na que podemos ver ao benefactor que sufragou os gastos da construción das torres, D. Romualdo Bentín, , coa súa familia de México e a súa irmán Rafaela, nai de Ramón Caamaño. A foto é de 1928 e é a seguinte

Romualdo Bentín e familia. 1928. Foto de Ramón Caamaño, cedida por Chete Pose


Aproveitamos a chegada desta fotografía para completar o documento cos datos que nos conta sobre as torres da Barca o historiador José Enrique Rivadulla Porta, no seu libro Santuario de Ntra. Sra. de la Barca. Notas históricas. , publicado no ano 1974. No Capítulo sobre a historia do Santuario hai un des glose moi detallado de datos da construción dos diferentes elementos do mesmo e as doazóns que as fixeron posibles. Así aparecen datos da construción do tellado, da Casa Reitoral, da campá e limpeza da prata, do adro, do campanario , dos altares, do incensario, das lámpadas, altar Maior, etc…
Reproducimos a continuación o documento que publicou Rivadulla sobre as Torres do Santuario e D. Romualdo Bentín no libro sinalado máis arriba
Ano de 1958-Torres e Campanario. O 19 de agosto deste ano, ante o notario don Rafael Benzo Menze, residente en Vimianzo, fíxose contrato entre o Párroco de Muxía don Manuel Eirín Cadavid, dunha parte, e da outra don José Albores Gándara, contratista de obras, veciño de Vimianzo, sobre a construción de dúas torres , con dous corpos de arcadas, sobre o proxecto do arquitecto don Peregrino Estelles.Os materiais deberán de ser da mellor calidade. As mesturas, segundo se  especifica en dito proxecto han de ser que a pedra sexa de Berdoias, Concello de Vimianzo,  e a obra deberá ser entregada totalmente executada, antes do 1.09.1959. Esta obra quedou fixada en prezo de 495.021,20 pesetas, que se aboarán en catro entregas.Don José Albores Gándara tamén se obriga a entregar debidamente instaladas nas torres as campás das seguintes características.1º campá para instalar no primeiro corpo de arcadas de 784 milímetros de boca e 280 quilos de peso, con nota de SI. 2º Campá tamén para instalar no primeiro corpo de arcadas con 740 milímetros de boca con 240 quilos de peso e nota en DO. 3º Campá para instalar no segundo corpo de arcadas con 660 milímetros de boca e 160 quilos de peso e nota en RE. E 4º Campá para instalar no segundo corpo de arcadas con 587 milímetros de boca e 116 quilos de peso con nota en MI. Corresponden aos números da mostraxe da casa Viuda de Muria , de Vitoria, e o prezo que ten o contratista polas catro campás e a súa instalación fíxase en 149.985 pesetas. As dúas cruces de bronce foron fundidas e pulidas nos Talleres de Solórzano, da Coruña e o seu prezo foi de 4.494,40 pesetas. Todos estes gastos foron a expensas de Don Romualdo Bentín Moreira, natural da vila de Muxía.
A inauguración e bendición das Torres e Campás tivo lugar ás 17 horas do día 29 de setembro de 1959, Festividade do Glorioso Arcanxo San Miguel, polo Excmo. Sr. Bispo Auxiliar Dr, Novoa Fuente.
Ata aquí o documento de Rivadulla que continua detallando outras doazóns de veciños de Muxía – como a construción do Coro, tamén a expensas de Romualdo Bentín-  , algúns emigrantes , outros veciños que doaban anulamente rendas de ferrados de trigo ou o párroco D. José Fondevila, grande benefactor do Santuario . Entre todos eles fixeron  posible o Santuario tal coma hoxe o coñecemos.